Αναστολή του διαγωνισμού Aegean RTTY Contest

Μετά από εννέα συνεχόμενους διαγωνισμούς πάνω σε διαμόρφωση RTTY σταματά πλέον αυτή η δραστηριότητα. Λόγω της εμφανίσεως του FT8 η διαμόρφωση (RTTY) έχει απαξιωθεί με σκοπό να μην είναι σκόπιμο ένας μικρός διαγωνισμός να συνεχιστεί. Αρχίσαμε με 25 συμμετοχές κάποια στιγμή πήγε σε 144, και κατά μέσον όρον είχαμε 60-70 συμμετοχές. Τελευταία βλέποντας την “απαξίωση” (20 συμμετοχές) αποφασίσαμε την αναστολή του. Ευχαριστούμε από καρδιάς όλους όσους στηρίζοντας έμπρακτα, συμμετείχαν στoυς διαγωνισμούς, υποσχόμενοι την συνέχιση της Ραδιοερασιτεχνικής μας δραστηριότητας σε άλλους τομείς.

Αλέξ. Καρπαθίου SV8CYR

Suspension of the Aegean RTTY Contest


After nine consecutive competitions on RTTY configuration, this activity ceases. Due to the appearance of FT8, RTTY has been skewed in order not to allow a small contest to continue. We started with 25 appearances sometime it went to 144, and on average we had 60-70 entries. Lastly watching the «depreciation» (20 entries) we decided to suspend it. We sincerely thank all those who support ourselves, participated in the contests, promising to continue our amateur activity in other areas.
Alex Karpathiou SV8CYR